Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2015/010798

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Okresné stavebné bytové družstvo, Správa bytov, Rožňavská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín rastúcich na parcele číslo KN-C 1020/81 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrub drevín je, že sú napadnuté škodcami pri ktorých hrozí nebezpečenstvo ich šírenia na iné porasty. Poškodené dreviny predstavujú riziko zrútenia sa na cestu čím ohrozujú bezpečnosť ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 30. 09. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.