Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/009899

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košický Klečenov, 044 45 Košický Klečenov 9

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks čerešne vtáčej rastúcej na parcele KN-E č. 23/1 v k. ú. Košický KIlečenov. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu a plánovanej výstavby detského ihriska.

Žiadosť doručená dňa: 03. 09. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.