Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU--KS-OSZP-2015/009587

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o OPaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Hodkovce, 044 21 Hodkovce 2

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks topoľov rastúcich na parcele KN-C č. 210/1 v k. ú. Hodkovce z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania ľudí a cestnej premávky.

Žiadosť doručená dňa: 25. 08. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.