Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/009075

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks drevín v zložení breza – 2 ks, lipa - 1 ks rastúcich na parcelách č. KN-C 225/1 ostatné plochy v k. ú. Haniska. Dôvodom výrubu sú rekonštrukčné práce na futbalovom štadióne.

Žiadosť doručená dňa: 11. 08. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Jaroslav.Viselka2@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.