Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP 2015/008802

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks stromov (borovica, breza, čerešňa, čremcha obecná, lipa) rastúcich na parcelách č. KN – C 1020/2, 1097/12, 1092/1 zastavané plochy a nádvoria, 1162 ostatné plochy v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu je, že predmetné dreviny sú v zlom technickom stave.

Žiadosť doručená dňa: 03. 08. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.