Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2015/008354

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Perín-Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2ks stromov (smrek) rastúcich na parcele č. KN – C 66/3 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Perín. Dôvodom výrubu je, že predmetná dreviny sú v zlom technickom stave a sú nežiaduce na terajších miestach.

Žiadosť doručená dňa: 20. 07. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.