Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/006998

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Agrodružstvo Turňa, 044 02 Turňa nad Bodvou 354

Predmet žiadosti: Súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek podľa
§ 13 ods. 2 písm. e), § 14 ods. 2 písm. a) a § 15 ods. 2 písm. b) zákona o OPaK. Jedná sa o nasledujúce lokality na území NP Slovenský kras a jeho ochranného pásma:
- Očód – 100 ks kráv a jalovíc – k. ú. Hrhov,
- Petrov laz – Ritkás – 80 ks kráv, 60 ks teliat – k. ú. Zádiel, Dvorníky, Hrhov,
- Hájska planina – 400 ks oviec – k. ú. Háj,
- Miglinc – 400 ks oviec – k. ú. Turňa nad Bodvou, Háj,
- Bercs a Lieskovec – 400 ks oviec – k. ú. Turňa nad Bodvou, Háj.

Žiadosť doručená dňa: 08. 06. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.