Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/006128

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Poproč, zastúpená starostom, Školská 2, 044 24 Poproč

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks dreviny druh smrek rastúcich na prac. č. KN-C 2493/4 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Poproč. Dôvodom výrubu drevín je, že došlo k narušeniu koreňového systému drevín počas realizácie výstavby kanalizácie. Dreviny tak ohrozujú rodinný dom v blízkosti, ktoré sa nachádzajú.

Žiadosť doručená dňa: 18. 05. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.