Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/005004

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: JUDr. Roman Jablonovský, Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 525 ks drevín v zložení jelša, vŕba na parc. č. KN – E 1595 trvalé trávne porasty v k. ú. Medzev. Dôvodom výrubu je, že sa jedná o náletové dreviny, ktoré rastú na poľnohospodárskej pôde a v súčasnosti nie je možné predmetnú parcelu využívať.

Žiadosť doručená dňa: 15. 04. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.