Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/004636

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks líp rastúcich na parcelách KN-C č. 1094/2, 2700, 1106 a 187/2 z dôvodu vyschnutia, resp. zlého zdravotného stavu, 4 ks topoľov rastúcich na parcelách KN-C č. 1174, 1202, 1204/1 z dôvodu vyvolávania alergických reakcií u občanov, 2 ks jaseňov, 1 ks borovice a 1 ks slivky rastúcich na parcele KN-C č. 1020/20 z dôvodu vrastania koreňov do kanalizácií, 1 ks smreka a 1 ks brezy rastúcich na parcelách KN-C č. 1165 a 1202 z dôvodu zasahovania do obytných budov, 1 ks lipy a 1 ks jaseňa rastúcich na parcele KN-C č. 2 v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Žiadosť doručená dňa: 02. 04. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.