Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/004040

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ing. Marián Oravec, SNP 9, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3 ks smrekov rastúcich na parcele KN-C č. 1502 v k. ú. Moldava nad Bodvou. Z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia sú stromy často orezávané čo neprospieva ich vzhľadu.

Žiadosť doručená dňa: 17. 03. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.