Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/003693

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks tují, 2 ks smrekov a 1 ks smrekovca rastúcich na parcelách č. 628/3 a 628/4 v
k. ú. Turňa nad Bodvou z dôvodu poškodzovania hrobov a zlého zdravotného stavu niektorých drevín.

Žiadosť doručená dňa: 09. 03. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.