Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/003592

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, zastúpená starostom, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 7 ks jelší lepkavých, 2 ks briez bradavičnatých, 3 ks smrekov obyčajných rastúcich na parcele KN- C 779/1 ostatné plochy v k. ú. Košická Belá. Dôvodom výrubu drevín je, že rastú v blízkosti chaty a ohrozujú majetok a bezpečnosť ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 06. 03. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.