Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP- 2015/002435

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, zastúpená starostom, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1ks stromu druh lipa rastúcej na parc. č. KN – C 98 ostatné plochy, v k. ú. Košická Belá. Dôvodom výrubu je zlý zdravotným stav dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 04. 02. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.