Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/002337

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks líp rastúcich na parcele KN-C č. 3474/1 v k. ú. Veľká Ida. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu výstavby kanalizácie.

Žiadosť doručená dňa: 02. 02. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.