Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/002180

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Paňovce, 044 71 Paňovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 6 ks ihličnatých drevín rastúcich na parcele č. 710/1 v k. ú. Paňovce z dôvodu poškodzovania základov oplotenia koreňmi a ohrozovania rodinných domov.

Žiadosť doručená dňa: 28. 01. 2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.