Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2016/001213

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub drevín 10 ks smrekov, 2 ks sliviek, 3 ks jarabiny rastúcich na parcele č. KN-C 609 ostatné plocha v k. u. Šemša. Dôvodom výrubu drevín je, že svojím koreňovým systémom predmetné dreviny zasahujú do priľahlej kaplnky. Smreky zasahujú do elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 07. 01. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.