Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2015/000627

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu.

Žiadateľ: STONE projekt s.r.o., Kuzmányho 5, 080 01 Prešov

Predmet žiadosti: Súhlas na zásah do biotopu urópskeho alebo národného významu podľa
§ 6 ods. 2) zákona o OPaK. K zásahu do biotopu dôjde v súvislosti s obnovením ťažby vápenca v DP Žarnov, parcela KN-C č. 606/8 v k. ú. Žarnov.

Žiadosť doručená dňa: 08. 01. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.