Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2014/004895

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Sady nad Torysou, obecný úrad Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks listnatej dreviny na parcele č. KN – C 321 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Byster. Dôvodom výrubu dreviny, je že predmetná dreviny zasahuje do elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 20. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.