Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2014/004662

 


V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Dvorníky – Včeláre, Obecný úrad Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks orechov kráľovských na parcelách č. KN – C 1056/1, KN – C 1057/2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Dvorníky – Včeláre. Dôvodom výrubu drevín je zlý zdravotný stav drevín a ohrozenie okolitých striech rodinných domov.

Žiadosť doručená dňa: 13. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.