Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP/2014/04427

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks briez a 15 ks ihličnatých drevín ( smrek, jedľa ) rastúcich na parcele KN-C č. 809/1 v k.ú. Trstené pri Hornáde z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia a niektoré ohrozujú koreňmi podzemné vedenia vody a plynu.

Žiadosť doručená dňa: 12. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.