Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP/2014/04386

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002  Z. z.  o   ochrane  prírody   a   krajiny  v  znení   neskorších   predpisov  ( ďalej   len „ zákon o  OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

 

Žiadateľ:  Obec  Herľany,  044 45  Herľany  54

 

Predmet žiadosti:  Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.  Jedná sa o výrub 5 ks topoľov rastúcich  na parcele KN-C č. 204/1 v k.ú. Herľany z dôvodu ohrozovania rodinných domov.      

 

Žiadosť doručená dňa:  11. 03. 2014

 

         V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav.viselka@ks.vs.sk ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.