Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP /2014/04022

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košické Olšany, 044 42 Košické Olšany 118

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 9 ks tují rastúcich na parcele KN-E č. 56 a 59 v k.ú. Vyšný Olčvár z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu drevín a rekonštrukcie zelene verejných priestorov.

Žiadosť doručená dňa: 26. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.