Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP /2014/03760

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bidovce, 044 45 Bidovce 210

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks smrekov a 2 ks borovíc rastúcich na parcele KN-C č. 12 v k.ú. Bidovce z dôvodu rekonštrukcie nákupného strediska.

Žiadosť doručená dňa: 19. 02. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.