Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP/2014/02614

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Paňovce, 044 71 Paňovce

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks tují rastúcich na parcele č. 521 v k. ú. Paňovce a 2 ks smrekov rastúcich na parcele č. 710 v k. ú. Paňovce z dôvodu poškodzovania hrobu, resp. základov oplotenia koreňmi.

Žiadosť doručená dňa: 17. 01. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.