Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/013389

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Beniakovce, 044 42 Beniakovce 44

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks smreka pichľavého rastúceho na parcele KN-C č. 51/3 v k. ú. Beniakovce z dôvodu ohrozovania elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 27. 11. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.