Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-KS-OSZP-2014/013021

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 7 ks drevín rastúcich na parcele KN – E 152 ostatná plocha v k. ú. Bukovec. Dôvodom výrubu drevín je, že predmetné dreviny ohrozujú bezpečnosť návštevníkov cintorína a hrozí poškodenie súkromného majetku (pomníkov).

Žiadosť doručená dňa: 14. 11. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.