Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/012974

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu termínu náhradnej výsadby.

Žiadateľ: VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Predmet žiadosti: Zmena termínu náhradnej výsadby drevín určeného rozhodnutím číslo 2013/00469 zo dňa 20.09.2013 z dôvodu, že predmetná stavba – vodojem a prívod vody v k.ú. Baška nebola doposiaľ realizovaná.

Žiadosť doručená dňa: 12. 11. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.