Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/012307

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, zastúpená starostom, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny druh lipa na parc. č. KN – C 98/1 ostatné plochy v k. ú. Košická Belá.. Dôvodom výrubu je, že predmetná drevina má na báze kmeňa dutinu, ktorá znižuje jej stabilitu. Drevina svojím zlým zdravotným stavom môže ohroziť náhrobné kamene a pomníky na cintoríne, ktoré sa nachádzajú priamo pod ňou a v bezprostrednej blízkosti a taktiež bezpečnosť občanov, ktorí sa po cintoríne pohybujú.

Žiadosť doručená dňa: 23. 10. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.