Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/012195

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks dreviny druh javor na parc. č. KN – C 1153 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Moldava nad Bodvou. Dôvodom výrubu je, že predmetná drevina sa nachádza nad rozvodom teplej, studenej vody a kúrenia. Drevina svojím koreňovým systémom môže poškodiť uvedené rozvody a zároveň spôsobiť škodu na majetku.

Žiadosť doručená dňa: 20. 10. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.