Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/011337

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Haniska, 044 57 Haniska 248

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks topoľov rastúcich na parcele KN-E č. 240 v k.ú. Haniska z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania majetku občanov.

Žiadosť doručená dňa: 25. 09. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( jaroslav. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.