Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2014/007377

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Košická Belá, 044 65 Košická Belá

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 15 ks smrekov, 2 ks hrabov a 1 ks jelše rastúcich na parcele KN-C č. 779/1 a 16 ks agátov rastúcich na parcele KN-C č. 774/1 v k.ú. Košická Belá. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Žiadosť doručená dňa: 27. 05. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.