Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2014/004696

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Sady nad Torysou, obecný úrad Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks listnatej dreviny na parcele č. KN – C 323/3 zastavané plochy a nádvoria (areál materskej školy) v k. ú. Byster. Dôvodom výrubu dreviny, je zlý zdravotný stav dreviny a ohrozenie bezpečnosti detí, zamestnancov a rodičov pri pohybe po školskom dvore.

Žiadosť doručená dňa: 14. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.