Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP 2014/004663

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Kalša, Kalša 128, 044 18 Kalša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 5 ks ihličnatých drevín na parc. č. KN –C 209/2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú Kalša. Dôvodom výrubu drevín je realizácia projektu ,, Sadové úpravy verejnej zelene v obci Kalša“.

Žiadosť doručená dňa: 13. 03. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (beata.nosalova@ks.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.