Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00673

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Doc.Ing. Naqibullah Daneshjo,PhD. Čapajevova 14, 040 11 Košice
Doc. Ing. Dušan Neštrák, PhD., Madridská 3, 040 13 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 120 ks jabloní rastúcich na parcelách č. 256/3, 256/4, 256/5, 256/6 a 256/7 v k. ú. Vyšná Hutka. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ich zlého zdravotného stavu (staré a vyschnuté) a plánu vysadiť nové ovocné dreviny.

Žiadosť doručená dňa: 13.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.