Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01949


V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Jozef Trúchly, Čordáková 32, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks borovíc na parcele č.709/24 v k. ú. Bukovec. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav dreviny a následne toho možné ohrozenie zdravia a majetku ľudí.

Žiadosť doručená dňa: 11.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.