Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01948

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ing. Peter Pavlák, Tr. SNP 78, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks brezy a 1 ks hraba rastúcich na parcele KN-C číslo 16/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Košické Hámre. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ohrozovania chát a osôb nakoľko majú narušenú stabilitu.

Žiadosť doručená dňa: 11.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.