Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01935

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nižná Kamenica, 044 45 Nižná Kamenica 60

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks smrekov rastúcich na parcele č. 334/1 – zastavané plochy a nádvoria v k,ú, Nižná Kamenica. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu výstavby oporného múra a rozšírenia komunikácie.

Žiadosť doručená dňa: 10.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.