Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01907

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: PD Klatov, a.s., Hlavná 53, 044 12 Nižný Klátov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín ( jelša, hrab, buk, topoľ osikový, lieska, báza) rastúcich na parcelách KN-E číslo 1510 - 1519 druh pozemku trvalé trávne porasty ( KN-C č. 31510, 31511 – TTP ), v k.ú. Nižný Klátov. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu odstránenia náletových drevín z trvalých trávnych porastov a umožnenia ich užívania v súlade s druhom pozemku.

Žiadosť doručená dňa: 05.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.