Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01847

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: UND-03 a.s. Košice, Rastislavova 106, 042 04 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub cca 500 m2 krovia rastúcich na parcele KN-C číslo 364/4 – orná pôda, 370/89 – ostatné plochy v k.ú. Milhosť. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ťažby štrkopieskov.

Žiadosť doručená dňa: 27.08.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.