Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01610

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: AGRO SLANEC s.r.o., Hospodársky dvor, 044 17 Slanec

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub náletových drevín ( hrab, breza, topoľ osikový, lieska, trnka) rastúcich na parcele KN-E číslo 1511, druh pozemku orná pôda ( KN-C č. 1533/1 – TTP ), KN-E č. 1610/2, druh pozemku orná pôda ( v KN-C č. 1610/1 – TTP ) v k.ú. Slanské Nové Mesto. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu sprístupnenia pozemku a umožnenia kosenia.

Žiadosť doručená dňa: 25.07.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.