Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01571

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nováčany, 044 21 Nováčany 144

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks listnatej dreviny rastúcej na parcele č. 506/13 – trvalé trávne porasty v k,ú, Nováčany. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu ohrozovania majetku občanov.

Žiadosť doručená dňa: 18.07.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.