Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01381

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Štefan Borona, 044 58 Seňa 325

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 195 ks topoľov rastúcich na parcele KN-E číslo 2731, druh pozemku orná pôda v k.ú. Seňa. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ich prestárlosti a zlého zdravotného stavu, ako aj ohrozovania majetku a osôb pohybujúcich sa po obslužnej komunikácii.

Žiadosť doručená dňa: 18.06.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.