Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01304

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Vincent Bodnár, Športová 261, 044 11 Skároš

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 15 ks topoľov osikových, 5 ks briez a 1000 m2 krovia rastúcich na parcele KN-C číslo 786/2, druh pozemku trvalé trávne porasty, v k.ú. Skároš. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu výsadby ovocných stromov.

Žiadosť doručená dňa: 27.06.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.