Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01242

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Jolana Bittoová, Seňa 480, 044 58

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 89 ks topoľov rastúcich na parcele č. 1729 v k. ú. Seňa. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu, že sú prestárle, ohrozujú majetok a zdravie ľudí pohybujúcich sa na parcele alebo po obslužnej komunikácii.

Žiadosť doručená dňa: 30.05.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.