Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00805

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu a na výrub drevín.

Žiadateľ: Nová Polhora INVEST s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Výrub sa predpokladá v rozsahu 253 ks stromov ( topoľ osikový, agát biely, vŕba biela a rakytová, hlošina úzkolistá ) a 2050 m2 krovitých porastov rastúcich v k.ú. Nová Polhora. Súhlas na výrub drevín je požadovaný v súvislosti so stavbou Diaľničného privádzača Nová Polhora.

Žiadosť doručená dňa: 05.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.