Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00774

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nováčany, zastúpená starostkou, Nováčany 144, 044 21 pošta Šemša

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks orecha a 1 ks jaseňa štíhleho rastúcich na parcele č. 341, v k. ú. Nováčany. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu náklonu nad viacúčelové ihrisko a výstavby nového oplotenia.

Žiadosť doručená dňa: 03.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.