Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00625

 

Vec:
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK “ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Lenka Onofrejová, Talinská 3, 040 12 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks borovíc rastúcich na parcele číslo 429, druh pozemku záhrady, v k.ú. Šemša. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu, že dreviny sú vysoké a ohrozujú okolité chatky a osoby.

Žiadosť doručená dňa: 07.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.