Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00618

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ing. Jozef Vida, Rastislavova 24, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks gaštana rastúceho na parcele č. 1570 v k. ú. Čaňa. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu jej zlého zdravotného stavu a ohrozenia základov chaty.

Žiadosť doručená dňa: 06.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.