Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00564

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: ENTO spol. s r.o., Jesenského 6, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 44 ks drevín a 98 m2 krovia rastúcich na parcele KN-E č. 3183/1 v k. ú. Veľká Ida. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu realizácie stavby „Logistické centrum Veľká Ida“, SO 105 Odkanalizovanie areálu

Žiadosť doručená dňa: 28.02.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.